Βασικά Πιστεύω

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα βασικά πιστεύω της Εκκλησίας μας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται μέσα στο Καταστατικό της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κύπρου.


Το Σύμβολο της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Διαβάστε περισσότεραe

Η Αγία Τριάδα

Περί αποκαλύψεως του Θεού
Πιστεύομεν ότι ο Θεός απεκάλυψεν Εαυτόν εν τη φύσει14, εν τη ιστορία και εν τη καρδία του ανθρώπου . ότι ηυδόκησεν ίνα καταστήση σαφεστέραν την αποκάλυψιν .
Διαβάστε περισσότεραe

Αγία Γραφή, Θεοπνευστία, Αποκάλυψη και Βιβλία

Περί της Αγίας Γραφής Πιστεύομεν εις την Αγίαν Γραφήν (ήτοι, τα 39 κανονικά βιβλία της Παλαιάς και τα 27 της
Διαβάστε περισσότεραe

Άνθρωπος, Aμαρτία και Σωτηρία

Περί της βουλής και της προνοίας του Θεού
Πιστεύομεν ότι ο αιώνιος, σοφός, άγιος και αγαθός σκοπός του Θεού περιλαμβάνει .
Διαβάστε περισσότεραe

Δευτέρα Παρουσία, Ανάσταση και Τελική Κρίση

Περί Δευτέρας Παρουσίας
Πιστεύομεν μετά βεβαιότητος ότι καθ' ημέραν, γνωστήν μόνον εις τον Θεόν107, ο Κύριος ημών Ιησούς
Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία, Λειτουργοί και ο Ρόλος του Χριστιανών στο Κόσμο

Περί Εκκλησίας
Αναγνωρίζομεν μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν
Διαβάστε περισσότερα