Βασικά Πιστεύω 6
Εκκλησία, Λειτουργοί και ο Ρόλος του Χριστιανών στο Κόσμο

Περί Εκκλησίας
Αναγνωρίζομεν μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την αναρίθμητον ομάδα των πιστών πάσης εποχής και παντός έθνους, οίτινες ηνωμένοι διά του Άγίου Πνεύματος μετά του Χριστού, της κεφαλής αυτών, αποτελούσι εν σώμα εν Αυτώ93, και έχουσι κοινωνίαν μετά του Κυρίου αυτών και μετ' αλλήλων94. Προς τούτοις αποδεχόμεθα ότι είναι το θέλημα του Χριστού ίνα η Εκκλησία Αυτού επί της γης υπάρχη ως ορατή και αγία αδελφότης, αποτελουμένη εκ των ομολογούντων πίστιν εις τον Ιησούν Χριστόν και υπακοήν εις Αυτόν, ομού μετά των τέκνων αυτών ως κατηχουμένων95, και οργανωμένη όπως εκτίθεται εις την Καινήν Διαθήκην, προς ομολογίαν του ονόματος του Χριστού, προς κοινήν λατρείαν του Θεού96, προς τέλεσιν των τελετών97, προς οικοδομήν των πιστών και προς εξάπλωσιν του Ευαγγελίου ανά τον κόσμον. Πάσαν επί μέρους Εκκλησίαν καθ' όλον τον κόσμον, η οποία ομολογεί την πίστιν ταύτην επί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και υπακοήν εις Αυτόν ως τον θείον Κύριον αυτής και Σωτήρα, αναγνωρίζομεν ως μέλος της μιας ταύτης Παγκοσμίου Εκκλησίας.
93. Εφεσ.1:22-23, 4:15, Κολ.1:18
94. Α΄Κορ.1:9, ΑΊωάν.1:3
95. Δευτ.4:9, 11:19, Πράξ.2:39, Α΄Κορ.7:14
96. Εβρ.10:25
97 Πράξ.2:42, 20:7

Περί Λειτουργών Πιστεύομεν ότι ο Ιησούς Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας103, διώρισε Λειτουργούς του λόγου και των τελετών εν τη Εκκλησία και καλεί ους θέλει εις την διακονίαν ταύτην.104 και ότι η Εκκλησία υπό την οδηγίαν του Αγίου Πνεύματος105 αναγνωρίζει και εκλέγει εκείνους, τους οποίους Αυτός καλεί, επιθέτει δε τας χείρας επ' αυτών, συμφώνως προς τα εν τω Λόγω του Θεού οριζόμενα, αφιερούσα αυτούς εις το έργον της διακονίας106.
103. Εφεσ.1:22, 4:7, 11
104. Λουκ.6:13, Ιωάν.15:16, Εφεσ.4:7
105. Πράξ.13:1-2, 6:6
106. Πράξ.13:3, Β΄Τιμ.1:6, Τίτ.1:5

Περί της αποστολής των χριστιανών εν τω κόσμω και του τελικού θριάμβου
Πιστεύομεν ότι είναι καθήκον ημών ως μαθητών και υπηρετών του Χριστού ίνα συντελέσωμεν εις την επέκτασιν της βασιλείας Αυτού118, ίνα ευεργετώμεν πάντα άνθρωπον119, ίνα διατηρώμεν την από κοινού και κατ' οίκον λατρείαν του Θεού120, ίνα αγιάζωμεν την ημέρα του Κυρίου121, ίνα τηρώμεν το αδιάλυτον του γάμου και την ιερότητα της οικογενείας122, ίνα υποστηρίζωμεν την δικαίαν εξουσίαν της Πολιτείας123, ίνα δε ούτω ζώμεν εν πάση τιμή, καθαρότητι και αγάπη, ώστε η ζωή ημών να είναι ζώσα μαρτυρία υπέρ του Χριστού. Προθύμως δεχόμεθα τον λόγον του Χριστού, παραγγέλοντος εις τον λαόν Αυτού όπως πορευθείς μαθητεύση πάντα τα έθνη124, διακηρύττων εις αυτά ότι ο Θεός είναι εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς Εαυτόν125, και ότι θέλει ίνα πάντες σωθώσι και έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας126. Μετά βεβαιότητος πιστεύομεν ότι διά της δυνάμεως και χάριτος Αυτού πάντες οι εχθροί Αυτού θέλουσι κατατροπωθή, και ότι αι βασιλείαι του κόσμου τούτου θέλουσι γίνει η Βασιλεία του Θεού ημών και του Χριστού Αυτού.
118. Ματθ.24:14, 28:19-20
119. Ματθ.5:44, Λουκ.6:31-36
120. Ψαλμ.26:12, Πράξ.2:42, Εβρ.10:25
121. Έξ.20:8, Δευτ.5:12
122. Γέν.2:24, Ματθ.29:5-6, Εφεσ.5:33
123. Ρωμ.13:1-7, Α΄Τιμ.2:1-2
124. Ματθ.28:19, Μάρκ.16:15
125. Ρωμ.3:24-26, Β΄Κορ.5:18-19
126. Ιωάν.3:16, Α΄Τιμ.2:4, Β΄Πέτρ.3:9