Βασικά Πιστεύω 5
Δευτέρα Παρουσία, Ανάσταση και Τελική Κρίση

Περί Δευτέρας Παρουσίας
Πιστεύομεν μετά βεβαιότητος ότι καθ' ημέραν, γνωστήν μόνον εις τον Θεόν107, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα κατέλθη αιφνιδίως εξ ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.108 αποβλέπομεν δε προς την δευτέραν ταύτην έλευσιν του Σωτήρος ημών ως την ευλογημένην προσδοκίαν της Εκκλησίας Αυτού, την οποίαν πρέπει πάντοτε να αναμένωμεν εν σοβαρά επιμελεία και αγρυπνία109, ώστε να ήμεθα έτοιμοι κατά την παρουσίαν Αυτού110.
107. Ζαχ.4:7, Ματθ.24:36, Μάρκ.13:32
108. Ματθ.24:30, Μάρκ.13:26
109. Ματθ.24:42, 25:13, Μάρκ.13:33
110. Ματθ.24:44, 25:13, Α΄Θεσσ.5:5

Περί Αναστάσεως
Πιστεύομεν ότι αι ψυχαί των δεδικαιωμένων εισέρχονται διά του θανάτου εις κατάστασιν αναπαύσεως και ευτυχίας μετά του Κυρίου.111 ότι θα υπάρξη ανάστασις των νεκρών, δικαίων τε και αδίκων, διά της δυνάμεως του Υιού του Θεού.112 και ότι τα σώματα πάντων των κοιμηθέντων εν Χριστώ καθώς και των πιστών των ζώντων κατά την έλευσιν Αυτού, θέλουσι μεταμορφωθή και γίνει σύμμορφα προς το ένδοξον σώμα Αυτού113.
111. Λουκ.16:22, Φιλ.1:21-23
112. Ιωάν.5:28, Α΄Θεσσ.4:14-16
113. Α΄Κορ.15:51-54, Φιλ.3:21

Περί Κρίσεως
Πιστεύομεν ότι ο Θεός θέλει κρίνει τον κόσμον εν δικαιοσύνη διά του Ιησού Χριστού114, προ του βήματος του οποίου πρέπει να εμφανισθώσι πάντες115. Αυτός θέλει χωρίσει τους δικαίους, από των αδίκων και αποκαλύψει τα κρυπτά της καρδίας116, και αποδώσει εις πάντα άνθρωπον κατά τας πράξεις, τας οποίας έπραξεν εν τω σώματι, οπότε οι άδικοι θέλουσιν απέλθει εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον117.
114. Δαν.12:2, Ματθ.25:46, Ιωάν.5:29
115. Ματθ.25:32, Ρωμ.14:10, Πράξ.17:31
116. Ματθ.13:49, Ιωάν.5:29
117. Ματθ.25:46, Αποκ.20:12-15