Βασικά Πιστεύω 4
Άνθρωπος, Aμαρτία και Σωτηρία

Περί της βουλής και της προνοίας του Θεού
Πιστεύομεν ότι ο αιώνιος, σοφός, άγιος και αγαθός σκοπός του Θεού περιλαμβάνει ούτω πάντα τα γεγονότα, ώστε ούτε αφαιρείται η ελευθερία του ανθρώπου, αλλ' ούτε δύναται ν' αποδοθή εις τον Θεόν η ύπαρξις της αμαρτίας23. Εν τούτοις, Αυτός εν τη θεία Αυτού προνοία κυβερνά τα πάντα ούτως, ώστε να συνεργώσιν εις την πραγματοποίησιν των αγίων Αυτού και κυριάρχων βουλών και εις την εξάσκησιν της Θείας Αυτού προνοίας και εις την φανέρωσιν της δόξης Αυτού24.
23. Λευ19:2, Ιωάν.8:46
24. Ψαλμ.22:28, 67:4, Αποκ.19:6

Περί του ανθρώπου και της πτώσεως
Πιστεύομεν ότι ο άνθρωπος επλάσθη αθώος25, δοκιμασθείς δε υπό του Θεού εξέλεξε το κακόν26 και ούτω διεκόπη η μεταξύ του Θεού και εαυτού σχέσις27, όπερ επέφερε την πτώσιν του ανθρώπου και την υπαγωγήν του υπό την εξουσίαν και την δύναμιν της αμαρτίας28, η τιμωρία της οποίας είναι αιώνιος θάνατος29. ότι λόγω της πτώσεως πάντες οι άνθρωποι γεννώνται με την πονηράν φύσιν30 και, καθ' ό παραβάται, δεν δύνανται να σωθώσιν, ει μη διά της χάριτος του Θεού31.
25. Γέν.1:27, Εκκλ.7:29
26. Γέν.2:16-17, Γέν.3:6
27. Γέν.3:24, Ψαλμ.14:3, Ρωμ.3:10-12
28. Γέν.6:5, Ησ.1:5-6, Ρωμ.4:16-17
29. Ρωμ.6:23, Ιάκ.1:15
30. Ησ.48:8, Ψαλμ.51:5
31. Ρωμ.6:23, Εφεσ.2:8

Περί σωτηρίας και εκλογής
Πιστεύομεν ότι ο Θεός εκ της απείρου Αυτού αγάπης προς τον κόσμον έδωκε τον Μονογενή Αυτού Υιόν ως Σωτήρα των αμαρτωλών32, και διά του Ευαγγελίου ελευθέρως προσφέρει την παντοδύναμον Αυτού σωτηρίαν εις πάντας τους ανθρώπους 33. ότι ο Θεός εν τη ευδοκία Αυτού τη ανεξιχνιάστω περιεποιήσατο εις Εαυτόν λαόν, αναρίθμητον πλήθος, εκλεγέντα εν Χριστώ εις αγιασμόν, υπηρεσίαν και σωτηρίαν34.
32. Ιωάν.3:16, Ρωμ.5:8, ΑΊωάν.4:9
33. Ιεζ.18:23, Α΄Τιμ.2:3, Β΄Πέτρ.2:9
34. Δευτ.7:6, 14:2, Εφεσ.1:4-5, Α΄Πέτρ.2:9-10

Περί του έργου του Χριστού
Πιστεύομεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απεκάλυψεν (άρθρον 4ον) εις ημάς τον Πατέρα διά του λόγου και του πνεύματος Αυτού43, γνωστοποιήσας ημίν το πλήρες θέλημα του Θεού.44 ότι διά την ημετέραν σωτηρίαν εξεπλήρωσε πάσαν δικαιοσύνην45 και προσέφερεν εαυτόν πλήρη θυσίαν επί του σταυρού46, ικανοποίησε την Θείαν δικαιοσύνη, έκαμεν ιλασμόν υπέρ των αμαρτιών ολοκλήρου του κόσμου και διήλλαξεν ημάς προς τον Πατέρα.47
43. Ιωάν.17:6,8, 14:9-10
44. Ματθ.6:10, 18:14
45. Ματθ.3:15, Ρωμ.3:24-26
46 Ιωάν.19:30, Εβρ.9:12, 19:11-12, 14
47. Β΄Κορ.5:18-19, Εφεσ.2:16

Περί ανυψώσεως του Χριστού
Πιστεύομεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ανέστη εκ νεκρών48 και ανελήφθη εις τον ουρανόν49, όπου καθήμενος εις τα δεξιά του Πατρός50 μεσιτεύει πάντοτε υπέρ ημών.51 ότι εν ταις καρδίαις των πιστών μένει πάν
τοτε ο εν ημίν Χριστός52, υπεράνω ημών και εφ' ημάς κυβερνών τους πάντας. Όθεν Αυτώ αποδίδομεν αγάπην, υπακοήν και λατρείαν ως Προφήτην, Ιερέα και Βασιλέα ημών.53
48. Ματθ.28:6, Λουκ.24:6,51, Α΄Κορ.15:4, 20
49. Πράξ.1:9, Φιλ.2:9
50. Εφεσ.1:20, Κολ.3:1
51. Ρωμ.8:34, Εβρ.7:25
52. Ιωάν.14:17, Αποκ.3:20
53. Ματθ.4:10, Φιλ.2:10-11

Περί Ευαγγελίου
Πιστεύομεν ότι ο Θεός, θέλων ίνα σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας54, ενετείλατο διά του Υιού Αυτού Ιησού Χριστού εις την Εκκλησίαν ίνα κηρύξη εις πάντα τα έθνη το Ευαγγέλιον της χάριτος55, δι' ου χορηγείται ελευθέρως εις πάντας τους ανθρώπους η άφεσις και η αιώνιος ζωή56, καλών αυτούς συγχρόνως ίνα εγκαταλείψωσι την αμαρτίαν και αποδεχθώσι την ανάπαυσιν διά πίστεως επί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.57
54. Β΄Τιμ.2:4, Β΄Πέτρ.3:9
55. Μάρκ.1:15, Ρωμ.1:15-16
56. Μάρκ.16:15, Πράξ.2:38
57. Ιερ.6:16, Ματθ.11:28-29

Περί εκλογής και αναγεννήσεως
Πιστεύομεν και ομολογούμεν ταπεινώς ότι ο Θεός ο Πατήρ προ των αιώνων ηυδόκησε διά της χάριτός Του να εκλέξη λαόν δι' Εαυτόν εν Χριστώ Ιησού67, εις τον οποίον το Άγιον Πνεύμα χορηγεί την πνευματικήν ζωήν διά της Αναγεννήσεως, δι' ης και μόνης γινόμεθα νέα κτίσματα68 διά της μυστηριώδους και ευσπλάγχνου ενεργείας της δυνάμεώς Του, χρησιμοποιεί δε προς τούτο ως μέσα τας αληθείας του Θείου Λόγου69, την προσευχήν, τας συναθροίσεις των πιστών και την επέμβασιν της Θείας Αυτού Προνοίας.
67. Ιωάν.15:16, Ρωμ.8:30, Εφεσ.1:4-5
68. Β΄Κορ.5:17, Γαλ.6:15
69. Ιωάν.5:24, 17:17

Περί μετανοίας και πίστεως
Πιστεύομεν ότι η εις Χριστόν πίστις είναι η σώζουσα χάρις70, δι' ης δεχόμεθα Αυτόν και εμπιστευόμεθα εις Αυτόν και επαναπαυόμεθα διά την σωτηρίαν μόνον εις Αυτόν71, ως αύτη προσφέρεται εις ημάς εν τω Ευαγγελίω, και ότι μετά της σωζούσης ταύτης πίστεως συνυπάρχει πάντοτε η "μετάνοια εις ζωήν"72, ήτις είναι βαθεία συναίσθησις της ενοχής και της αθλιότητος της αμαρτίας, διά της οποίας ομολογούμεν και εγκαταλείπομεν τας αμαρτίας ημών, μετά τελείας αποφάσεως προς ειλικρινή υποταγήν εις τον Θεόν73, και μετά της βεβαίας ελπίδος ότι ο Θεός δέχεται διά του Χριστού τον ούτω μετανοούντα74.
70. Πράξ.15:11, Εφεσ.2:5-8
71. Πράξ.4:12, 10:43
72. Μάρκ.1:15, Πράξ.2:38, Β΄Κορ.7:9-10
73. Ρωμ.6:18, 22
74. Λουκ.18:13-14, 19:8-9, Ιωάν.6:37

Περί δικαιώσεως εκ πίστεως και υιοθεσίας
Πιστεύομεν ότι πας όστις διά της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μετανοεί και πιστεύει εις τον Χριστόν, ομολογεί δε και εγκαταλείπει τας αμαρτίας αυτού και ταπεινώς στηρίζεται επί του εξιλαστηρίου θανάτου του Χριστού, συγχωρείται δωρεάν75, δικαιούται παρά τω Θεώ και ενούται μετά του Χριστού, και ότι πάντες οι ούτω ηνωμένοι μετ' Αυτού είναι μέτοχοι της ζωής Αυτού.76 και ότι διά της υιοθεσίας γίνονται δεκτοί εις την οικογένειαν του Θεού ως συγκληρονόμοι μετά του Χριστού77, έχοντες το Πνεύμα το Άγιον εν αυτοίς, όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας αυτών.78
75. Ησ.55:1, Πράξ.2:38
76. Ιωάν.3:16,36, 5:24-25
77. Ρωμ.8:17, Γαλ.4:7
78. Β΄Κορ.1:22, Εφεσ.1:14

Περί του Νόμου και της σχέσεως του χριστιανού προς αυτόν
Πιστεύομεν ότι ως τέκνα του Θεού, σωθέντα κατά χάριν και ουχί εξ έργων79, καθοδηγούμενα δε υπό του φωτός της εν τη Καινή Διαθήκη αποκαλύψεως του Χριστού, ευρισκόμεθα εις νέαν σχέσιν απέναντι του ηθικού νόμου της Παλαιάς Διαθήκης80, τουτέστι του Δεκαλόγου81, αντιλαμβανόμενοι και εφαρμόζοντες αυτόν υπό την ευρυτέραν αυτού έννοιαν, ήτοι την εξ αγάπης υπακοήν, ως ο Χριστός ηρμήνευσε τούτον διά της διδασκαλίας Του και εφήρμοσεν εν τη ζωή Του82, προς τούτο δε κινούμενοι υπό της χάριτός Του προς υπακοήν.
79. Ρωμ.3:23-24, 4:16, Εφεσ.2:8, Τίτ.3:5-7
80. Έξ.20:1-17, Μάρκ.10:19
81. Έξ.24:12, Ρωμ.13:9-10
82. Ιωάν.13:14-15, Εβρ.5:8-9

Περί αγιασμού
Πιστεύομεν ότι οι αναγεννηθέντες και δικαιωθέντες και υιοθετηθέντες πιστοί οφείλουσι ν' αυξάνωσιν εις ομοιότητα προς τον Χριστόν83, καθ' όσον καλλιεργούσι την μετ' Αυτού ενότητα διά της ενοικήσεως του Αγίου Πνεύματος εν αυτοίς84, και να προάγωνται εις την υπακοήν της αληθείας. ότι η αγία αύτη ζωή είναι ο καρπός και η απόδειξις της σωζούσης πίστεως. ότι η ελπίς του πιστού να μένη εν τη τοιαύτη ζωή είναι χάρις του Θεού. και ότι εν σχέσει προς την αύξησιν ταύτην οι πιστοί καλούνται να φθάσωσιν εις τοιαύτην ωριμότητα και πλήρη βεβαίωσιν της πίστεως, ώστε η αγάπη του Θεού να τελέση πλήρες το έργον της εν αυτοίς.
83. Λευ 11:44, Ψαλμ.15:1-5, Ιωάν.17:17-19
84. Α΄Κορ.6:11, Β΄Κορ.7:1

Περί της αιωνίου ζωής
Τέλος πιστεύομεν και ποθούμεν την αιώνιον ζωήν127, εν η οι σεσωσμένοι θέλουσι λάβει την ένδοξον κληρονομίαν128 εν τη βασιλεία του Πατρός, και θέλουσιν ευλογηθή πλήρως εν τη παρουσία και υπηρεσία του Θεού, τον Οποίον θέλουσι βλέπει και απολαύει εις τους αιώνας των αιώνων129. Αμήν.
127. Ιωάν.3:16, 36, Α΄Θεσσ.4:17, Αποκ.11:15, 12:10
128. Ματθ.25:34, Ρωμ.8:17, Α΄Πέτρ.1:4
129. Ιώβ 19:25-27, Ιωάν.17:24, Α΄Κορ.13:12