Βασικά Πιστεύω 3
Αγία Γραφή, Θεοπνευστία, Αποκάλυψη και Βιβλία

Περί της Αγίας Γραφής
Πιστεύομεν εις την Αγίαν Γραφήν (ήτοι, τα 39 κανονικά βιβλία της Παλαιάς και τα 27 της Καινής Διαθήκης) ως το μόνο θεόπνευστον βιβλίον1 και ως την μόνην πηγήν και τον μόνον κανόνα πίστεως και έργων, και ότι είναι αύτη πλήρης, επαρκής, ασφαλής και αλάθητος οδηγός διά πάσαν περίστασιν πνευματικής απορίας και δυσκολίας2.
1. Β΄Τιμ.3:16, Β΄Πέτρ.1:21
2. Λουκ.16:29, 31, Ρωμ.15:4, Α΄Κορ.9:10, 10:11

Περί θεοπνευστίας και αποκαλύψεως
Πιστεύομεν ότι τα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής έχουσι το αυτό κύρος και ότι η μόνη υφισταμένη μεταξύ αυτών διαφορά ως προς την αποκάλυψιν ή φανέρωσιν και ανάπτυξιν των θείων αληθειών είναι, ότι εν μεν τη Παλαιά Διαθήκη αι θείαι αλήθειαι είναι μάλλον συγκεκαλυμμέναι, εν δε τη Καινή Διαθήκη αποκαλύπτονται τελειωτικώς3.
3. Λουκ.24:27, 44, Ρωμ.3:21, Κολ.2:17,
    Α΄Θεσσ.2:13. Εβρ. 1:1, 8:7-10, 13

Τ Α Β Ι Β Λ Ι Α Τ Η Σ Α Γ Ι Α Σ Γ Ρ Α Φ Η Σ
Κανόνας της Αγίας Γραφής

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι τα εξής:
Παλαιά Διαθήκη:
Γένεσις Β΄ Χρονικών Δανιήλ
Έξοδος Έσδρας Ωσηέ
Λευιτικό Νεεμίας Ιωήλ
Αριθμοί Εσθήρ Αμώς
Δευτερονόμιο Ιώβ Αβδιού
Ιησούς του Ναυή Ψαλμοί Ιωνάς
Κριτές Παροιμίες Μιχαίας
Ρούθ Εκκλησιαστής Ναούμ
Α΄ Σαμουήλ Άσμα ασμάτων Αββακούμ
Β΄ Σαμουήλ Ησαίας Σοφονίας
Α΄ Βασιλέων Ιερεμίας Αγγαίος
Β΄ Βασιλέων Θρήνοι Ζαχαρίας
Α΄ Χρονικών Ιεζεκιήλ Μαλαχίας


(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω είναι τα βιβλία που περιλαμβάνονται στο Εβραϊκό πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Τα Δευτεροκανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης – δηλ. Α΄ Έσδρας, Τωβίτ, Ιουδίθ, Α΄, Β΄ και Γ΄ Μακκαβαίων, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ, Βαρούχ και Επιστολή Ιερεμίου και προσθήκες στο βιβλία Εσθήρ και Δανιήλ – είναι σεβαστά αλλά δεν έχουν το κύρος του Λόγου του Θεού.)

Καινή Διαθήκη:
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Α΄ Επιστολή προς Τιμόθεον
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον Β΄ Επιστολή προς Τιμόθεον
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Επιστολή προς Τίτον
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Επιστολή προς Φιλήμονα
Πράξεις των Αποστόλων Επιστολή προς Εβραίους
Επιστολή προς Ρωμαίους Επιστολή Ιακώβου
Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Πέτρου
Β΄ Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή Πέτρου
Επιστολή προς Γαλάτας Α΄ Επιστολή Ιωάννου
Επιστολή προς Εφεσίους Β΄ Επιστολή Ιωάννου
Επιστολή προς Φιλιππησίους Γ΄ Επιστολή Ιωάννου
Επιστολή προς Κολοσσαείς Επιστολή Ιούδα
Α΄ Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Αποκάλυψις
Β΄ Επιστολή προς Θεσσαλονικείς