Βασικά Πιστεύω 2
Η Αγία Τριάδα

Περί αποκαλύψεως του Θεού
Πιστεύομεν ότι ο Θεός απεκάλυψεν Εαυτόν εν τη φύσει14, εν τη ιστορία και εν τη καρδία του ανθρώπου . ότι ηυδόκησεν ίνα καταστήση σαφεστέραν την αποκάλυψιν Αυτού εις δούλους Αυτού οίτινες ελάλησαν κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος15 και ότι ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, απεκάλυψεν Εαυτόν πλήρως εν τω Χριστώ Ιησού, τω Λόγω16, όστις εγένετο σάρξ17, όστις είναι "το απαύγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως" του Πατρός18 και ότι η πιστή αφήγησις των θείων αποκαλύψεων διετηρήθη εν τη Αγία Γραφή (άρθρα 1ον και 2ον).
14. Πράξ.14:17, Ρωμ.2:19-20
15. Εβρ.1:1, Β΄Πέτρ.1:21
16. Ιωάν.1:1, Γαλ.4:4
17. Ιωάν.1:14, Ρωμ.1:3
18. Εβρ.1:3

Περί Θεού εν Τριάδι
Πιστεύομεν εις τον ένα μόνον Ζώντα και Αληθή Θεόν, όστις είναι Πνεύμα4 αυθύπαρκτον, άναρχον, αιώνιον5, άπειρον, τέλειον την αγιότητα6, την δόξαν και την δύναμιν7, ανεξερεύνητον την σοφίαν8, την δικαιοσύνην9, την αγαθότητα10, την αλήθειαν11, και αμετάβλητον12. Πιστεύομεν και λατρεύομεν τον ένα Θεόν εν τη ενότητι της Θεότητος και τω μυστηρίω της Αγίας Τριάδος - Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τρισυπόστατον, ομοούσιον και ισοδύναμον εν δόξη13.
4. Ιωάν.4:24, Β΄Κορ.3:17
5. Δευτ.33:27, Ψαλμ.90:2
6. Ματθ.5:48, Α΄Πέτρ.1:15
7. Έξοδ.15:11, Ψαλμ.145:5
8. Ρωμ.11:33
9. Έσδρ.9:10, Ψαλμ.146:17
10.Ψαλμ.25:8, 100:5
11.Ψαλμ.117:2, Ιωάν.17:17
12.Μαλαχ.3:6, Ιάκ.1:17
13.Ιωάν.5:18, 10:30, 33

Περί Ιησού Χριστού
Πιστεύομεν και ομολογούμεν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος Λόγος35, ο άναρχος Υιός του ανάρχου Πατρός36, ομοούσιος τω Πατρί37, ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων38, όστις δι ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν εσαρκώθη εν χρόνω εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενηνθρώπησε39. τέλειος Θεός40 και τέλειος άνθρωπος41, με την Θείαν φύσιν και την αναμάρτητον ανθρωπίνην φύσιν διακεκριμένας και ασυγχύτως ηνωμένας εις εν πρόσωπον42.
35. Παρ.8:22-23, Ιωάν.1:2, 14, Κολ.1:17
36. Ματθ.14:33, Λουκ.1:35, Ιωάν.1:34
37. Ιωάν.10:30, 14:10-11, 17:22
38. Α΄Τιμ.2:5, Εβρ.8:6
39. Ιωάν.1:14, Γαλ.4:4
40. Ιωάν.5:18, 10:33
41. Εβρ.2:17
42. Ρωμ.1:3-4

Περί Αγίου Πνεύματος
Πιστεύομεν εις το Άγιον Πνεύμα το Κύριον, το ζωοποιόν58, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον59, το συνάναρχον και συναΐδιον μετά του Πατρός και του Υιού, τον Παράκλητον60, όστις ενεργεί ελευθέρως ως βούλεται61, και άνευ της ζωοποιού χάριτος του Οποίου δεν υπάρχει σωτηρία62 και τον Οποίον ο Πατήρ πέμπει προς πάντας τους διά του Υιού ζητούντας παρ' Αυτού.
58. Ιεζ.37:9, Ιωάν.6:63, Τίτ.3:5-7
59. Ιωάν.14:26, 15:26
60. Ιωάν.14:16, 16:7
61. Ιωάν.3:8, Α΄Κορ.12:11
62. Ματθ.3:11, Ιωάν.3:5

Περί του έργου του Αγίου Πνεύματος
Πιστεύομεν ότι ο Παράκλητος ελάλησε διά των αγίων Αυτού ανδρών, των Προφητών, και Αποστόλων63, ίνα γνωστοποιήση προς τους ανθρώπους την σωτήριον αλήθειαν ότι διά του δοξασθέντος Σωτήρος ημών απεστάλη εν δυνάμει64, ίνα ελέγξη τον κόσμον περί αμαρτίας65, ίνα φωτίση τας διανοίας των ανθρώπων προς γνώσιν του Σωτήρος ημών Χριστού, και ίνα πείση και ικανώση αυτούς εις υπακοήν της Ευαγγελικής προσκλήσεως. και ότι Αυτός μένει εν τη Εκκλησία κατοικών εν ενί εκάστω πιστώ66, ως το Πνεύμα της αληθείας, της δυνάμεως, του αγιασμού, της παρηγορίας και της αγάπης.
63. Β΄Σαμ.23:2, Εβρ.1:1, Β΄Πέτρ.1:21
64. Πράξ.1:8, 2:43
65. Ιωάν.16:8-9
66. Ιωάν.14:17, ΑΊωάν.2:27